ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು #BengaluruFightsCorona ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು  ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ  ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ #BengaluruFightsCorona ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಧೇನಬಂದುನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮತ್ತು…...