ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ವ್ಯವಸ್ತಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು – ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಡುವೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್‌ನಾರ್ | ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ನ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.