ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀಲ್, ಪೋರ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಹಲೀಮಾ ಯೆಜ್ದಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ – ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ