ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೋಧಕರಾದ ಡಾ. ರಾಘವನ್ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಕ್ಷಿತಿಜ್ ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಎಂ.ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಗೆ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವೆಬ್‌ನಾರ್

ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್: