ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ವೆಬ್‌ನಾರ್

ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್: