nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಯೋಜನೆಗಳು

74 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 1992

ಸಂವಿಧಾನದ 74 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 1993 ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ…

Read more

Post a comment